09/2016/TT-BTC - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
09/2016/TT-BTC
08/2016/TT-BTC
Tháng Tư 6, 2017
07/2016/TT-BXD
Tháng Tư 6, 2017

09/2016/TT-BTC

Số kí hiệu văn bản 09/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 18/01/2016
Ngày hết hiệu lực
Người kí Huỳnh Quang Hải
Trích yếu
Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
1. Phạm vi điều chỉnh:
a) Thông tư này quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn.
Vốn nhà nước bao gồm: vốn đầu tư công, vôn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triến của doanh nghiệp nhà nước.
b) Thông tư này không quy định đối với các dự án do Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định đàu tư. Các dự án này thực hiện lập báo cáo quyết toán và thẩm tra phê duyệt quyết toán theo quy định tại Thông tư hướng dẫn quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc xã, phường, thị trấn của Bộ Tài chính.
2. Đối tượng áp dụng:
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
3. Các tố chức cá nhân có thể áp dụng quy định tại Thông tư này để lập báo cáo quyết toán và thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh tại khoản 1 Điều này.
Thông tư quy định cụ thể về chi phí đầu tư được quyết toán như sau:
– Chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng để đưa dự án vào khai thác, sử dụng.
– Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, thiết kế, dự toán được duyệt; hợp đồng được ký kết kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền.
– Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc được điều chỉnh theo quy định của pháp luật.
Thông tư 09/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 05/03/2016, thay thế Thông tư 19/2011/TT-BTC và Thông tư 04/2014/TT-BTC.
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư

Xem chi tiết thông tư : Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Gọi Ngay
Bản Đồ