17/2016/TT-BXD - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
17/2016/TT-BXD
16/2016/TT-BXD
Tháng Tư 6, 2017
Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
Tháng Tư 6, 2017

17/2016/TT-BXD

Số kí hiệu văn bản 17/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Ngày hết hiệu lực
Người kí
Trích yếu Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
Cơ quan ban hành
Phân loại

Xem chi tiết thông tư: Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Gọi Ngay
Bản Đồ