15/2016/TT-BXD - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
15/2016/TT-BXD
Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
Tháng Tư 6, 2017
16/2016/TT-BXD
Tháng Tư 6, 2017

15/2016/TT-BXD

Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Số kí hiệu văn bản 15/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Ngày hết hiệu lực
Người kí
Trích yếu Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
Cơ quan ban hành
Phân loại

Xem chi tiết thông tư: Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Gọi Ngay
Bản Đồ