16/2016/TT-BXD - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
16/2016/TT-BXD
15/2016/TT-BXD
Tháng Tư 6, 2017
17/2016/TT-BXD
Tháng Tư 6, 2017

16/2016/TT-BXD

Số kí hiệu văn bản 16/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Ngày hết hiệu lực
Người kí
Trích yếu Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
Cơ quan ban hành
Phân loại

Xem chi tiết thông tư: Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Gọi Ngay
Bản Đồ