27/2016/TT-BXD - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
27/2016/TT-BXD
16/2016/TT-BKHĐT
Tháng Tư 6, 2017
28/2016/TT-BXD
Tháng Tư 6, 2017

27/2016/TT-BXD

Số kí hiệu văn bản 27/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 15/12/2016
Ngày hết hiệu lực
Người kí
Trích yếu Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư

Xem chi tiết thông tư: Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Gọi Ngay
Bản Đồ