THÔNG TƯ Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
THÔNG TƯ Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng
THÔNG TƯ Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Tháng Ba 19, 2017
Dự án KDC An Sương, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12
Tháng Ba 20, 2017

 

Số kí hiệu văn bản  02/2017/TT-BXD
Ngày ban hành 01/01/2017
Ngày hết hiệu lực
Người kí
Trích yếu
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
BỘ XÂY DỰNG

Số:         /2016/TT-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nội , ngày      tháng     năm 2016

 

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng

 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng.

 

CHƯƠNG I

 QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng, gồm: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù và quy hoạch xây dựng nông thôn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Thông tư này áp dụng đối với việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách để xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng.
 2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng vốn khác vận dụng các quy định tại Thông tư này để xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng.

Điều 3. Nguyên tắc xác định chi phí quy hoạch xây dựng

 1. Chi phí quy hoạch xây dựng phải được tính đúng, tính đủ, phù hợp với đặc điểm, tính chất và yêu cầu sản phẩm từng loại công việc quy hoạch xây dựng.
 2. Định mức chi phí quy hoạch xây dựng được công bố tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. Trường hợp quy mô của đồ án quy hoạch xây dựng nằm trong khoảng giữa hai quy mô công bố tại Phụ lục kèm theo thì sử dụng phương pháp nội suy để xác định định mức chi phí.
 3. Xác định chi phí bằng dự toán đối với trường hợp lập đồ án quy hoạch xây dựng có quy mô lớn hơn quy mô theo công bố và đối với các công việc quy hoạch xây dựng chưa có định mức chi phí được công bố tại Thông tư này.

         

CHƯƠNG II

XÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

 

Điều 4. Xác định chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng

 1. Chi phí xác định theo định mức chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng công bố tại Thông tư này đã bao gồm các khoản chi phí cần thiết để hoàn thành việc lập đồ án quy hoạch xây dựng. Khi xác định chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng theo định mức cần bổ sung thuế giá trị gia tăng.
 2. Chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng xác định như sau:
 3. a) Chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng được xác định trên cơ sở quy mô diện tích, mật độ dân số của vùng quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 1 – Phụ lục số 1.
 4. b) Chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị được xác định trên cơ sở quy mô dân số dự báo theo thời hạn quy hoạch trong nhiệm vụ quy hoạch được duyệt (không kể dự báo dân số theo tầm nhìn) và định mức chi phí tại Bảng số 2 – Phụ lục số 1.
 5. c) Chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị được xác định trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 3 – Phụ lục số 1.
 6. d) Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị được xác định trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 4 – Phụ lục số 1.

đ) Chi phí lập đồ án thiết kế đô thị riêng xác định bằng dự toán nhưng không vượt quá 1,5 lần mức chi phí tính theo định mức chi phí quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 tương ứng với diện tích của đồ án thiết kế đô thị.

 1. e) Chi phí lập đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của các thành phố trực thuộc Trung ương tính theo tỷ lệ % tại Bảng số 5 – Phụ lục số 1 so với chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị tương ứng.
 2. f) Chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng các khu chức năng đặc thù được xác định trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 6 – Phụ lục số 1.
 3. g) Chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng đặc thù được xác định trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 7 – Phụ lục số 1.
 4. h) Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng đặc thù được xác định trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 8 – Phụ lục số 1.
 5. i) Chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã được xác định trên cơ sở quy mô dân số dự báo theo thời hạn quy hoạch trong nhiệm vụ quy hoạch được duyệt (không kể dự báo dân số theo tầm nhìn) và định mức chi phí tại Bảng số 9 – Phụ lục số 1.
 6. k) Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được xác định trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 10 – Phụ lục số 1.
 7. Chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng được xác định bằng dự toán, cụ thể như sau:
 8. a) Trường hợp điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch xây dựng: căn cứ nội dung công việc cần điều chỉnh để xác định chi phí.
 9. b) Trường hợp điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch xây dựng nhưng phạm vi điều chỉnh không vượt quá quy mô diện tích và dân số của đồ án đã được phê duyệt thì chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chi tiết đô thị tối đa không vượt quá 70% của chi phí lập đồ án quy hoạch mới tương ứng; chi phí điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị xác định tối đa không vượt quá 50% của chi phí lập đồ án quy hoạch mới tương ứng.

Trường hợp phạm vi điều chỉnh vượt quá quy mô diện tích và dân số của đồ án đã được phê duyệt thì chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng tối đa không vượt quá 100% của chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng mới tương ứng.

 1. Chi phí lập đồ án quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật có tính chất liên vùng, liên tỉnh, liên đô thị và các đồ án quy hoạch xây dựng khác được xác định bằng dự toán.
 2. Đối với các công việc lập đồ án quy hoạch phải xác định chi phí bằng dự toán thì nội dung dự toán xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 2. Dự toán được xác định phải dựa trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Xác định chi phí lập nhiệm vụ, thẩm định nhiệm vụ, thẩm định đồ án, quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch và một số công việc khác

 1. Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng tính theo định mức tỷ lệ % tại Bảng số 11 – Phụ lục số 1 so với chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng tương ứng.
 2. Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.
 3. Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng tính theo định mức tỷ lệ % tại Bảng số 11 – Phụ lục số 1 so với chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng. Trường hợp phải lấy ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trước khi phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật thì cơ quan thẩm định trích 20% của chi phí thẩm định cho cơ quan quản lý nhà nước góp ý kiến đồ án quy hoạch. Riêng chi phí thuê tổ chức, chuyên gia (kể cả tổ chức, chuyên gia nước ngoài) phản biện đồ án quy hoạch xây dựng phục vụ công tác thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng (nếu có) được xác định bằng dự toán chi phí bổ sung ngoài chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng tính theo định mức tỷ lệ % tại Bảng số 11.
 4. Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch xây dựng tính theo tỷ lệ % so với chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng. Định mức chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch xây dựng được tại Bảng số 11 – Phụ lục số 1. Trường hợp công việc quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch xây dựng có phạm vi một vùng, liên vùng hoặc toàn quốc và lập đồ án quy hoạch chung của đô thị đặc biệt thì chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch xây dựng tính theo định mức và điều chỉnh với hệ số K=2.
 5. Chi phí tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư được xác định bằng dự toán chi phí nhưng tối đa không vượt quá 2% của chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng tương ứng.
 6. Chi phí công bố đồ án quy hoạch xây dựng được xác định bằng dự toán chi phí nhưng tối đa không vượt quá 3% chi phí lập đồ án quy hoạch tương ứng.
 7. Chi phí làm mô hình quy hoạch xây dựng tính theo định mức chi phí tại Bảng số 12 – Phụ lục số 1 và nhân với diện tích của mô hình quy hoạch xây dựng.

Điều 6. Xác định các chi phí khác có liên quan

 1. Chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng xác định theo định mức chưa bao gồm chi phí để thực hiện các công việc sau:
 2. a) Lập nhiệm vụ quy hoạch.
 3. b) Khảo sát xây dựng phục vụ lập đồ án quy hoạch.
 4. c) Mua hoặc lập các bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch.
 5. d) Các công việc khác phục vụ công tác lập đồ án quy hoạch.
 6. Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch xây dựng xác định theo định mức chưa bao gồm chi phí để thực hiện các công việc sau:
 7. a) Thuê tổ chức, chuyên gia phản biện đồ án quy hoạch xây dựng hoặc hội thảo chuyên đề phục vụ phản biện đồ án quy hoạch xây dựng, nếu có.
 8. b) Tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư góp ý cho đồ án quy hoạch xây dựng, nếu có.
 9. c) Cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng ra ngoài thực địa.
 10. d) Công bố đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt.
 11. e) Thuê tổ chức, cá nhân tư vấn lập, thẩm tra dự toán chi phí quy hoạch xây dựng.
 12. f) Các công việc khác phục vụ công tác quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch xây dựng.
 13. Chi phí để thực hiện các công việc tại điểm 1 và 2 của Điều này được xác định bằng dự toán chi phí (theo hướng dẫn trong Phụ lục số 2) hoặc xác định theo các quy định, hướng dẫn hiện hành có liên quan.

Điều 7. Xác định chi phí thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch xây dựng

 1. Việc thuê tổ chức, cá nhân tư vấn nước ngoài lập quy hoạch xây dựng phải phù hợp với quy định liên quan đến thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Chi phí thuê tổ chức, cá nhân tư vấn nước ngoài lập quy hoạch xây dựng xác định bằng dự toán nhưng không vượt quá mức chi phí sau:
 2. a) Trường hợp thuê tổ chức tư vấn trong nước chủ trì phối hợp với chuyên gia tư vấn nước ngoài để lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch xây dựng: Mức chi phí thuê tổ chức tư vấn trong nước và chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài xác định không vượt quá 1,5 lần mức chi phí quy hoạch xây dựng tính theo Thông tư này.
 3. b) Trường hợp thuê tổ chức tư vấn trong nước và tổ chức tư vấn nước ngoài phối hợp để lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch: Mức chi phí thuê tổ chức tư vấn trong nước và tổ chức tư vấn nước ngoài xác định không vượt quá 2,5 lần mức chi phí quy hoạch xây dựng tính theo Thông tư này.
 4. c) Trường hợp thuê tổ chức tư vấn nước ngoài thực hiện toàn bộ công việc lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch: Mức chi phí thuê tổ chức tư vấn nước ngoài không vượt quá 3,5 lần mức chi phí quy hoạch xây dựng tính theo Thông tư này.
 5. Trường hợp chi phí thuê tổ chức, cá nhân tư vấn nước ngoài lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều này không phù hợp thì báo cáo Bộ Xây dựng để hướng dẫn xác định chi phí.

CHƯƠNG III

QUẢN LÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

 

Điều 8. Quản lý chi phí lập quy hoạch xây dựng

 1. Cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm quản lý tiết kiệm, hiệu quả chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí của các công việc khác có liên quan đến lập quy hoạch xây dựng. Trong quá trình quản lý chi phí, cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch xây dựng được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ kinh nghiệm năng lực để lập, thẩm tra dự toán chi phí quy hoạch xây dựng.
 2. Chi phí thuê tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch xây dựng được quản lý thông qua hợp đồng. Hợp đồng lập quy hoạch xây dựng được xác định trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu, đàm phán và ký kết hợp đồng. Nội dung hợp đồng tư vấn lập quy hoạch xây dựng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp đồng có liên quan; trong đó cần phải làm rõ quy định về giá của hợp đồng, các căn cứ để điều chỉnh giá hợp đồng (nếu có), số lần tạm ứng, thanh toán hợp đồng và sản phẩm cần phải hoàn thành.
 3. Cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch xây dựng chịu trách nhiệm quản lý chi phí lập quy hoạch xây dựng theo nội dung của hợp đồng và các quy định có liên quan.

Điều 9. Quản lý các chi phí có liên quan đến việc lập đồ án quy hoạch xây dựng

 1. Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch xây dựng là giới hạn chi phí cho các hoạt động của cơ quan quản lý quá trình lập quy hoạch xây dựng. Cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch xây dựng chịu trách nhiệm quản lý chi phí này theo các quy định có liên quan.
 2. Trường hợp nhiệm vụ quy hoạch xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước lập thì chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch xác định bằng dự toán và được quản lý theo quy định của cơ chế tài chính đối với cơ quan quản lý nhà nước.
 3. Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng quản lý theo dự toán được duyệt. Việc thanh toán chi phí thẩm định lập đồ án quy hoạch xây dựng phải phù hợp với các quy định của cấp có thẩm quyền.

Điều 10. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch xây dựng

 1. Cấp phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng hoặc cấp được ủy quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch xây dựng và chi phí thực hiện các công việc có liên quan đến lập quy hoạch xây dựng.
 2. Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch xây dựng và chi phí thực hiện các công việc có liên quan đến lập quy hoạch xây dựng đối với đồ án do mình tổ chức lập thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Xử lý chuyển tiếp

 1. Đối với các công việc lập quy hoạch xây dựng đang thực hiện theo hợp đồng, việc thanh toán chi phí lập quy hoạch xây dựng phải căn cứ nội dung của hợp đồng đã ký kết.
 2. Đối với các công việc lập quy hoạch xây dựng đã tổ chức lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch xây dựng và đang trong quá trình đàm phán hợp đồng thì cấp có thẩm quyền phê duyệt chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng quyết định việc áp dụng quy định tại Thông tư này để xác định giá trị hợp đồng.
 3. Đối với các công việc lập quy hoạch xây dựng đã phê duyệt dự toán chi phí nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thì cấp có thẩm quyền phê duyệt chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng quyết định việc áp dụng quy định tại Thông tư này để điều chỉnh chi phí, nếu cần.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày    /   /2016 và thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết.

 

Nơi nhận:                                          

– Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chính phủ;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

– Cơ quan TW của các đoàn thể;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Cục kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;

– Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;

– Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Sở KT-QH TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh;

– Công báo; Website của Chính phủ, Website Bộ Xây dựng;

– Lưu: VP, Vụ PC, Cục HTKT, Vụ KTXD, Viện KTXD (Kh).

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Đình Toàn

Gọi Ngay
Bản Đồ